Algemene voorwaarden

 1. Begripsbepaling en reikwijdte 
  1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a) aanbod: de door Agent aangeboden producten;
  b) agent: Wescor, handelend onder de naam Zendro, kantoorhoudende te Rotterdam 3013AK Stationsplein 45, e-mail zendrobedrijf@gmail.com en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 78722217 en met Btw-identificatienummer NL003371422B39, die via de website als agent overeenkomsten tot levering van producten van leverancier faciliteert;
  d) bestelling: het door koper bestelde product waartoe een overeenkomst is gesloten;
  c) bedenktijd: de termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  e) consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met agent;
  f) dropshipping: koper plaatst via de website een bestelling, waarmee agent een opdracht en machtiging krijgt om als bemiddelaar, en dus niet voor rekening en risico van agent, een overeenkomst inzake een of meer producten tussen koper en leverancier te doen ontstaan en waarbij de betaling onder de overeenkomst via agent wordt verricht en leverancier levert het product rechtstreeks aan koper;
  g) formulier: het formulier voor herroeping die aanbieder ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, zoals opgenomen in de bijlage bij de voorwaarden;
  h) herroepingsrecht: de mogelijkheid voor consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
  i) koper: degene met wie een overeenkomst ten behoeve van leverancier wordt gesloten;
  j) leverancier: de leverancier van een product;
  k) overeenkomst: een via agent tussen koper en leverancier te sluiten of gesloten overeenkomst tot koop van producten waarbij voor de totstandkoming uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  l) product: een door leverancier via de website middels dropshipping aangeboden goed;
  m) schriftelijk: alle digitale communicatie middels schrifttekens die opgeslagen kan worden op een duurzame gegevensdrager en waarvan agent de te gebruiken methodiek kan bepalen; en
  n) voorwaarden: deze algemene voorwaarden dropshipping van Zendro handelend als agent.
  1.2. De voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van agent, elke bestelling en elke overeenkomst, inclusief aanvullingen of wijzigingen daarvan alsook vervolgovereenkomsten.
  1.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene of (inkoop)voorwaarden van koper van agent wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  1.4. De Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in geval van strijdigheid tussen de Nederlandstalige en anderstalige versie van de Voorwaarden, is de Nederlandstalige versie van de Voorwaarden bindend.
  1.5. De artikelen 11.5, 11.6, 12, 13 en 14 van de voorwaarden zijn enkel van toepassing op consumenten.
  1.6. Indien één of meerdere bepalingen in de voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

  2. Dropshipping
  2.1.De gegevens van leverancier staan vermeld op de website.
  2.2. Indien leverancier niet in Nederland is gevestigd wordt het bestelde product op naam van koper ingevoerd. Eventuele bijkomende kosten, zoals btw, inklaringskosten en andere heffingen van overheidswege, komen voor rekening van koper.
  2.3. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2.4. Betaling van de bestelling wordt door agent afgehandeld waarbij agent namens koper leverancier betaalt.
  2.5. Het verschil in vergoeding tussen het door koper voor de bestelling betaalde bedrag en het door agent aan leverancier betaalde bedrag zijn niet gelijk en heeft te gelden als vergoeding voor de door agent geleverde diensten.

  3. Aanbod
  3.1. Elk aanbod van agent heeft een beperkte geldigheidsduur, namelijk tot het moment dat een product niet langer bij leverancier voorradig of beschikbaar is (“op is op”) of niet langer via de website te bestellen is.
  3.2 Indien een aanbod onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  3.3. Elk aanbod is vrijblijvend. Agent is te allen tijde gerechtigd het aanbod te wijzigen.
  3.4. Elk aanbod bevat een volledige en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de producten om een goede beoordeling door koper mogelijk te maken. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van een product. Agent kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van een product. Indien koper overgaat tot het doen van een bestelling, heeft koper het product, de afbeelding en de omschrijving daarvan met inachtneming van het voorgaande voldoende kunnen beoordelen.
  3.5. Alle afbeeldingen en omschrijvingen van een product zijn een indicatie en kunnen bij onjuistheid en/of afwijkingen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij het om zodanig wezenlijke afwijkingen van de essentiële productkenmerken gaat dat feitelijk sprake is van een ander product dan wat koper beoogde te bestellen.
  3.6. Elk aanbod waarvan koper redelijkerwijs had kunnen verwachten, diende te begrijpen of behoorde te begrijpen dat dit aanbod een kennelijke verschrijving bevat of een kennelijke vergissing betreft, hoeft koper niet gestand te doen. Aan een dergelijke verschrijving of vergissing kan koper geen rechten ontlenen.

  4. Overeenkomst
  4.1. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4.5 komt een overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het doen van een bestelling door koper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  4.2.De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands, tenzij agent via de website de voorwaarden en de verdere communicatie ook in een andere taal aanbiedt. In dat laatste geval kan een overeenkomst ter keuze van koper ook een die aangeboden taal tot stand komen en kan koper ook met agent communiceren in die taal.
  4.3.Indien koper het aanbod langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt agent langs elektronische weg onverwijld de ontvangst van de aanvaarding, waarmee de overeenkomst tot stand komt. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door agent is bevestigd, kan koper de overeenkomst ontbinden.
  4.4. Agent treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige omgeving. Agent zal passende veiligheidsmaatregelen treffen indien koper langs elektronische weg kan betalen.
  4.5. Agent kan zich op de hoogte stellen of koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsook van al hetgeen relevant kan zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien agent goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd de aanvaarding of de bestelling alsnog te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  4.6. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan agent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs dient te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan agent worden verstrekt. Indien dergelijke gegevens niet tijdig aan agent zijn verstrekt, heeft agent het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij agent gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen.
  4.7. Agent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat agent is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor agent bekend was.

  5. Prijs
  5.1. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst, afscheep of aflevering komen ten gunste respectievelijk ten laste van koper.
  5.2. Prijzen van aanbod zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is agent niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
  5.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht agent niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  6. Conformiteit en garantie
  6.1. Met inachtneming van hetgeen ter zake in de voorwaarden vermeld staat, voldoen producten aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en voorschriften.
  6.2. Agent wijst er op dat op bepaalde producten een beperkte houdbaarheidsdatum kennen, die dan op het betreffende product staat vermeld. Koper dient rekening te houden met deze houdbaarheidstermijn waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product conform de garantie van leverancier gegarandeerd kan worden.
  6.3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen vier (4) weken na levering schriftelijk aan agent te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  6.4.De garantietermijn van agent komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Agent is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor enige individuele toepassing door koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  6.5. Bij een beroep op garantie zal agent, naar eigen keuze, zorgen voor vervanging of herstel. In geval van vervanging, verbindt koper zich de vervangen zaak aan agent te retourneren.
  6.6. De garantie geldt niet indien:
  a) koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  b) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van agent en/of op de verpakking behandeld zijn;
  c) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  7. Levering en uitvoering
  7.1. Agent zal bestellingen van producten afhandelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
  7.2. Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan agent bij de bestelling kenbaar heeft gemaakt.
  7.3. Agent zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doorgeven en doen uitvoeren.
  7.4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Voor levering van producten afkomstig uit een ander land dan Nederland gelden mogelijk langere leveringstermijnen dan via de website opgegeven. Deze termijn is afhankelijk van de levertijd van leverancier. Aan eventuele genoemde termijnen kan koper geen rechten ontlenen.
  7.5. Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, bericht.
  7.6. Agent is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Agent is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Overschrijding van een termijn geeft koper geen recht op schadevergoeding.
  7.7. Op de website vermelde leveringstijden zijn enkel indicatief.
  7.8. Koper heeft bij overschrijding van de vermelde leveringstijd geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  7.9. In geval van ontbinding conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel zal agent het bedrag dat koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  7.10. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal agent zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van agent.
  7.11. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij agent tot het moment van bezorging aan koper of een vooraf aangewezen en aan agent bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

  8. Betaling
  8.1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door koper vanwege de overeenkomst verschuldigde bedragen te worden voldaan direct na het plaatsen van de bestelling.
  8.2. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan agent te melden.
  8.3. Indien koper niet tijdig zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door agent is gewezen op de te late betaling en agent koper een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente, en indien koper geen consument is betreft het hier de wettelijke handelsrente, verschuldigd en is agent gerechtigd de door of namens agent gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten worden overeenkomstig de wet en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten berekend.

  9. Bepalingen inzake website en producten
  9.1. Agent is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website. Agent is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  9.2. Agent staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van door/namens agent verzonden e-mail, of andere digitale communicatie, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
  9.3. Alle aanspraken van koper wegens tekortschieten aan de zijde van agent vervallen indien deze niet gemotiveerd schriftelijk bij agent zijn gemeld binnen een (1) jaar nadat koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
  9.4. Agent wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van kopers en derden die door onzorgvuldig, onjuist of onnodig gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksaanwijzing gebruikt te worden.
  9.5. Agent raadt koper aan altijd voor gebruik de gebruiksaanwijzing te lezen en dienovereenkomstig te handelen. Producten dienen te worden bewaard en gebruikt conform de gebruiksaanwijzing.
  9.6. Enig advies dat over het gebruik van producten is algemeen en vrijblijvend van aard. Koper dient zelf en op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of een product voor hem geschikt is. Bij twijfel over gebruik van een product dient contact opgenomen te worden met leverancier of de (huis)arts van koper voor een beoordeling voor het gebruik in een specifieke geval.
  9.7. Bepaalde producten, zoals zeer kleine producten, uiterlijke verzorgingsproducten alsook elektrische apparaten, dienen buiten bereik van jonge kinderen gehouden te worden.
  9.8. Agent raadt koper te allen tijde, maar zeker in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en bij twijfel over overgevoeligheid voor één van de ingrediënten, aan om na lezing van de gebruiksaanwijzing zo nodig een deskundige te raadplegen alvorens producten, zoals uiterlijke verzorgingsproducten, te gebruiken.

  10. Overmacht
  10.1. Agent is niet aansprakelijk jegens koper wanneer als gevolg van overmacht verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan worden nagekomen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
  a) overmacht bij leverancier;
  b) overheidsmaatregelen en -beperkingen;
  c) elektriciteitsstoring;
  d) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatie faciliteiten, zoals vanwege cybercriminaliteit en hacking;
  e) natuurrampen;
  f) oorlog en terroristische aanslagen;
  g) algemene vervoersproblemen en beperkingen;
  h) stakingen bij leverancier of agent; en
  i) overige situaties die buiten invloedssfeer van agent vallen die nakoming van verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  10.2. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij of agent.
  10.3. Voor zoveel agent ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is agent gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

  11. Privacy
  11.1. De (persoons)gegevens van koper worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze gegevens worden primair gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. Agent kan op verzoek informatie over haar producten, zoals nieuwsbrieven en aanbieding, aan koper richten. Koper kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan agent.
  11.2. Koper stemt in met het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Koper erkent dat met deze elektronische gegevensuitwisseling ondanks alle in redelijkheid door agent genomen veiligheidsmaatregelen elektronische communicatie niet veilig is en onder meer kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam filters. Er kan door agent ook geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.
  11.3. Agent treft passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van (persoons)gegevens te waarborgen.
  11.4. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen (persoons)gegevens ook worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld naar een leverancier in China omdat de overeenkomst tussen koper en leverancier anders niet kan worden uitgevoerd en de levering van de bestelling aan koper niet kan plaatsvinden door leverancier. Agent zal daarbij wel voor contractuele waarborgen zorgen.
  11.5. Koper die consument is, heeft recht agent schriftelijk te verzoeken inzage te verlenen in de door Agent verwerkte persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient gericht te worden aan de directie van agent. Op eerste verzoek van koper worden de geregistreerde persoonsgegevens verstrekt, gecorrigeerd of verwijderd.
  11.6. De persoonsgegevens van koper die consument is, worden niet aan derden verstrekt, tenzij agent daar bij of krachtens toepasselijke wet- en regelgeving toe gehouden is of het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

  12. Consumenten
  12.1. Voor consumenten worden de prijzen exclusief btw, belastingen en kosten van verzending getoond.
  12.2. Voordat een overeenkomst tot stand komt met een consument, wordt de tekst van de voorwaarden (langs elektronische weg) aan consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat consument deze op een eenvoudige manier kan opslaan op een andere duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst tot stand komt, worden aangegeven waar en hoe van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat de voorwaarden op verzoek van consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  12.3. Agent zal ten behoeve van consument de volgende informatie beschikbaar stellen via de website, althans deze informatie beschikbaar stellen dat deze op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
  a) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop consument een klacht kan indienen;
  b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c) de informatie over garantie en service na aankoop; en
  d) het formulier.
  12.4. Consument kan zich voor de uitoefening van alle wettelijke rechten die consument tegenover leverancier heeft, wenden tot agent, mits in overeenstemming met het bepaalde in de voorwaarden.
  12.5. Een door of vanwege agent of leverancier verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten die consument op grond van de overeenkomst tegenover agent kunnen doen gelden.
  12.6. Bij toepassing van artikel 7.5 heeft koper die consument is, het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden ten aanzien van de niet of niet binnen redelijke termijn leverbare producten.
  12.7. Agent kan bij de in rekening te brengen incassokosten in het voordeel van consument afwijken van artikel 8.3.

  13. Herroepingsrecht
  13.1. Bij de aankoop van producten heeft koper die consument is, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door consument of een vooraf door consument aangewezen en aan agent bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  13.2. Tijdens de bedenktijd dient consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal consument het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan agent terugzenden overeenkomstig de door agent verstrekte redelijke instructies.
  13.3. Wanneer consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient hij dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, middels het formulier kenbaar te maken aan agent. Nadat consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient consument het product binnen 14 dagen terug te zenden aan agent of leverancier. Daarbij dient consument te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd.
  13.4. Indien consument na afloop van de in artikel 13.2 en 13.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht of het product niet aan agent heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  13.5. De volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
  a) producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  b) producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  c) producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  d) producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en waarop agent geen invloed heeft;
  e) audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken
  f) verzegelde producten die vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; en
  g) producten die zijn vervaardigd op verzoek van consument, conform specificaties van consument.

  14. Kosten van herroeping
  14.1. Indien een consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van consument.
  14.2. Indien een consument een bedrag betaald heeft, zal agent dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping, aan consument terugbetalen. Terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode die voor de aankoop is gebruikt, tenzij consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode en agent die methode accepteert. Voorwaarde voor terugbetaling is wel dat het product reeds door agent of leverancier is ontvangen of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd wordt. 14.3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door consument, is consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

  15. Klachten en geschillen
  15.1. Indien koper een klacht heeft, dient koper dit schriftelijk bij agent te melden.
  15.2. Een klacht schort de verplichtingen van koper of agent niet op, tenzij agent schriftelijk anders bepaald.
  15.3. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst dient schriftelijk en gemotiveerd binnen zeven (7) dagen nadat koper de gebreken heeft geconstateerd te worden ingediend.
  15.4. Een klacht wordt binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst door agent beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere behandeltermijn heeft, wordt klager daarvan binnen 14 dagen over geïnformeerd en een indicatie gegeven van de termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld.
  15.5. Agent heeft te allen tijde ten minste vier (4) weken om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn kwalificeert de klacht als een geschil als bedoeld in artikel 15.8.
  15.6. Indien agent een klacht gegrond verklaard, zal agent naar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kwalificeert de klacht als een geschil als bedoeld in artikel 15.8.
  15.7. Indien klager consument is, kan klager zich voor klachten ook wenden tot een geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).
  15.8. Op alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van een de overeenkomst of waarop de voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend en ongeacht de woonplaats van koper of een derde, Nederlands recht van toepassing en is bij uitsluiting de Rotterdamse rechter de bevoegde rechter, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
  15.9. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten

   

  ***